Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Mestské múzeum Lučenec

Mestské múzeum Lučenec

Kontaktné údaje

Rozpočtová organizácia LUKUS/Mestské múzeum Lučenec
Tel.: +421 47 4334590, 0911733980
E-mail: info@lukus.sk
Web: www.lukus.sk
FB: @synagogalucenec, @radnicalucenec

Otváracie hodiny

Radnica/Mestské múzeum Lučenec
PO : zatvorené
UT – SO : 10:00 – 18:00
NE : 14:00 – 17:00

Synagóga 
Letná sezóna (júl – august)
PO : zatvorené
UT – SO : 11:00 – 19:00 (posledný vstup o 18:00)
NE : 14:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:00)

Zimná sezóna (január – jún; september – december)
PO : zatvorené
UT – PIA : vstup na základe predchádzajcej individuálnej dohody resp. rezervácie
SO – NE : 14:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:00)

Sieň významných osobností
UT – NE : vstup na základe predchádzajúcej individuálnej dohody, resp. rezervácie

Vstupné

deti do 10 rokov a školské skupiny: 0 €
osoby 10 - 17 rokov: 0,50 €
dospelí: 1 €

História-popis

Mesto Lučenec v roku 2016 do svojej histórie zaznamenalo jeden z najváženejších počinov a to zriadenie Mestského múzea v budove starej Radnice na ul.Dr.Herza.

MMLC.jpg

Z histórie mesta a budovy Radnice:

Radničné námestie.jpgPre Lučenec sa stali osudové meruôsme roky 19. storočia, kedy sa po vypálení začalo mesto z architektonického hľadiska formovať ako mesto s prevahou neoslohov a secesie.

Magistrát v Lučenci sídlil do roku 1893 v budove „Starého mestského domu“, na mieste tzv. Csonkovej kúrie. Stará budova svojimi rozmermi nepostačovala a úrad nemohol zabezpečiť kvalitný chod a činnosť všetkých zložiek aparátu. To bolo dôvodom pre Valné zhromaždenie mesta v decembri v roku 1892, ktoré sa rozhodlo vybudovať modernú a veľkolepú budovu mestského domu. Jej výstavbou bol poverený Karol Kovács, budapeštiansky staviteľ. Návrhy na výstavbu predložilo na posúdenie osemnásť projektantov z celého Uhorska. Výberová komisia sa rozhodla udeliť prvé miesto za projekt uvedený pod číslom trinásť s heslom: „Ő“ (On) od autorov budapeštianskej firmy NAGY a KOLBENHEYER. Názov firmy niesol mená dvoch projektantov Virgila Nagya a Viktora Kolbenheyera.

Radnica.jpgPoloženie základného kameňa mestského domu sa uskutočnilo 12. júla 1893, v stredu o jedenástej hodine. Do základného kameňa sa umiestnila sklenená fľaša, v ktorej boli doklady a návrhy o stavebnom rozhodnutí výstavby budovy, text slávnostného prejavu mešťanostu, ako aj dokument s podpismi prítomných. Do fľaše sa ešte vložili staršie peniaze rakúskej hodnoty v obehu a novšie zmenky v korunovej hodnote. Slávnostnému otvoreniu mestského domu predchádzalo mimoriadne zhromaždenie mestského zastupiteľstva dňa 29. septembra 1894. Budova slúžila pre potreby mesta až do r.1999, kedy z nej bol mestský úrad presídlený pre nevyhovujúci technický stav. Rekonštrukcie sa dočkala po dlhých 16 rokoch.

Radnica v noci.jpg29. septembra 2017, teda po 123 rokoch sa tento významný architektonický skvost mesta Lučenec opäť napĺňa novým životom a svoje brány v ňom otvára Mestské múzeum Lučenec. Vznik mestského múzea bol historickým zadosťučinením vychádzajúcim z poznania, že správne poňatá a prezentovaná história hrá vo verejnom živote významnú úlohu. Predmetom jeho činnosti je získavanie, zhromažďovanie, evidovanie, ochrana a sprístupňovanie histórie mesta Lučenec verejnosti, ako hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Hmotné alebo duchovné doklady kultúrnej identity, histórie mesta Lučenec sú nositeľmi cenného autentického odkazu minulosti až po súčasnosť. Múzeum v zhmotnenej histórii prezentuje najvýznamnejšie medzníky, zhmotnené v stálych expozíciách nachádzajúcich sa na poschodí.

Expozície

Tempus - čas1.jpgExpozíciu rozčleňuje tempus – čas. Tempus - čas2.jpgČas vymedzuje trvanie ľudského života, určuje jeho úseky, podmienky a spôsob bytia, rozdeľuje človeku dobu bdenia a spánku, vymedzuje jeho pochody fyziologické, upravuje jeho vzťah k prírode a k jej javom. Meranie času je ukryté vo veži v podobe hodinového stroja. Zvony svojím hlasom sa pri slávnostných príležitostiach radujú za jeho obyvateľov, smutne i varovne znejú v ťažkých chvíľach. Sú pamätníkmi našej národnej minulosti a súčasťou národného kultúrneho majetku. Kampanologická  expozícia  sa venuje 200 ročnej tradícii výroby zvonov v meste Lučenec.

Salón.jpgIdeálny obraz Budoár.jpgspoločnosti v 19. storočí a súkromný svet obyvateľov reprezentuje fenomén „meštiansky interiér“. Biedermeier je životný štýl stredoeurópskej spoločnosti a rezonuje v centrách Horného Uhorska v rokoch 1815 – 1848 (na perifériách pretrváva v obmenách až do konca 19. storočia). Pohodlie bez prehnanej okázalosti, krása línií a prírody nachádzala uplatnenie hlavne v obraze celého interiéru. Spoločnosť zriaďovala svoje salóny a budoáre s dôrazom na nenútenosť, obklopujúc sa umeleckými dielami rôznych žánrov. Expozícia ukážky bývania nobilitovaných vrstiev  je zastúpená salónnou kultúrou a budoárom.

Smalt.jpgSmaltované predmety nás obklopujú v každodennom živote bez toho, aby sme im venovali väčšiu pozornosť. Históriu ich vzniku, mnohostrannú účelnosť, tvarovú variabilitu a príťažlivý dekor predstavuje expozícia venujúca sa významným dvom smaltovniam založeným v Lučenci a to Rakkotyayho fabrike na smaltový riad a Sternlichtovej smaltovni.

Zlato.jpgReprezentatívny súbor zlatníckej a klenotníckej práce európskej proveniencie predstavuje najrozsiahlejší renesančný lučenecký poklad objavený pri výstavbe kostola reformovanej kresťanskej cirkvi (Kalvínsky kostol) na jar v roku 1851. Zlomok lučeneckého pokladu sme vystavili v podobe kópií, ktoré vyrobili študenti Súkromného odborného učilišťa umelecko remeselníckeho z Hodruše – Hámrov.

Gyurkovits.jpgPrezentáciu tvorby maliara Lučenca Františka Gyurkovitsa odhaľuje samostatná expozícia. Tvorbu, zložité a neraz dramatické situácie maliar najlepšie zachytí na plátno. Tak neodmysliteľné lučenecké trhy ostávajú nesmrteľne zachytené.

Export.jpgMier.jpgK Lučencu neodmysliteľne patrili aj dva veľké priemyselné závody. Hovorilo sa, že ženy robia v Poľane a muži v Mieri. Zrkadlom svojej doby sú dve samostatné expozície zachytávajúce toľko spomienok pamätníkov a množstvo zachránených artefaktov venujúcim sa textilke Poľana Opatová a nábytkárstvu Mier.

Bývanie.jpgŠkola.jpgVýstavné priestory uzatvára ukážka bývania v 50. až 70. rokoch 20. storočia.

Na prízemí v troch podobách školskej triedy si malý i veľký nájdu nostalgické spomienky na školské časy.

 

Externé expozície

Synagóga

Synagóga.jpgNeologickú synagógu v Lučenci postavili od 31. marca 1924 do 8. septembra 1925. V marci roku 1924 asanovali staršiu, už nevyhovujúcu synagógu. Začiatkom septembra 1925 slávnostne odovzdali do užívania novú (súčasnú) stavbu. Projekt vypracoval budapeštiansky architekt Leopold (Lipót) Baumhorn. Počas svojej architektonickej tvorby preferoval okázalý orientálny princíp. Dominantu stavby tvorí monumentálna kupola. Na východ, k Jeruzalemu je orientovaný Áron ha kodeš – svätostánok na ukladanie Tóry. Predstavuje najdôležitejší prvok interiéru. Západné reprezentačné priečelie je zvýraznené mohutným portikom s dvoma vežičkami. Nosný konštrukčný systém je tvorený zo železobetónovej konštrukcie uloženej na štyroch pilieroch. Interiérové klenby sú tvorené rabicovou zavesenou liatou škrupinou.
Medzi rokmi 1925 až 1944 slúžila bohoslužobným obradom židovskej cirkvi. V roku 1948 ju židovská náboženská obec odpredala Mestskému národnému výboru Lučenec. Medzi rokmi 1948 až 1980 bola čiastočne rekonštruovaná a využívaná pre skladové účely poľnohospodárskeho družstva. Od roku 1980 sa nevyužívala a len sa nevyhnutne udržiavala.
Rekonštrukcia sa realizovala od 1. júna 2015 do 31. decembra 2015 a bola prioritne zameraná na stavebné a zabezpečovacie práce s čiastočnými špecializovanými prácami na obnove omietok s doplnením nových moderných prvkov.
V roku 2015 synagógu dostala do správy rozpočtová organizácia LUKUS mesta Lučenec, ktorá zriadila zo synagógy multifunkčné kultúrne centrum slúžiace širokej verejnosti. V roku 2016 Mestské múzeum Lučenec zriadilo na časti ženskej empory externú expozíciu venovanú autentickým predmetom, judaikám, pochádzajúcim nielen zo synagógy, ale aj zo židovských lučeneckých domácností. V expozícii sa nachádza aj pôvodná časová schránka, ktorá bola objavená  19. júna 2015 v juhovýchodnej časti areálu rekonštruovanej budovy. Pri obhliadke nálezu bolo zjavné, že kamenná schránka sa nachádzala v základoch staršej stavby, ktorá zasahuje pod existujúcu stavbu synagógy. Pieskovcový poklop bol už v minulosti poškodený. Po zastavení prác bola schránka otvorená a vo vnútri sa nachádzala sklenená nádoba s tekutým obsahom, v ktorom boli viditeľné mince. Na vrchnáku nádoby sa nachádzal brúsený dedikačný nápis. Z neho bolo zrejmé, že predmetná časová schránka sa historicky viaže k staršej stavbe synagógy postavenej v roku 1863. Sklenená nádoba bola odborne očistená, zreštaurovaná a vystavená v expozícii.
V júli 2015 bol prijatý námet umelca Petra Kalmusa o umiestnenie diela MEMENTO, ktoré pripomína židovské obete holokaustu odvlečené zo Slovenska.
Ďakujeme Židovskej náboženskej obci Lučenec a Ústrednému  zväzu židovských náboženských obcí  v Slovenskej republike za zapožičanie vystavených exponátov.

Sieň významných osobností

Sieň významných osobností.jpgSieň významných osobností je súčasťou komplexu cintorínov Lučenca, ktorých história siaha do konca 18. storočia. Spoločenská hodnota, úcta k histórií a k tým, ktorí budovali z Lučenca mesto, v ktorom žijeme dodnes.
Inštalácia, ktorá sa v nej nachádza odkazuje na najvýznamnejšie osobnosti, ktoré v meste pôsobili. Oboznamuje návštevníka s historickými prameňmi o histórií samotného miesta, v ktorom sa nachádza.
Mesto Lučenec zriadilo v spolupráci s pracovnou skupinou odborníkov a  dizajnérov Sieň významných osobností s cieľom aktívnej prezentácie a rozvoja pamiatkového fondu mesta, na kultúrno – spoločenské účely a pre rozvoj cestovného ruchu.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

8561937

19.9.2019
ÚvodÚvodná stránka